Абиотични фактори

Климатични условия

Средногодишни и средномесечни температури в типичните местообитания за глухаря.

Въпросът за влиянието на температурата върху активността, преживяемостта и размножителния успех на глухаря като цяло не е проучен у нас. Установено е, че при по-ниски температури и по-обилни снеговалежи през ранната пролет (март–април) има забавяне на активното токуване на вида. В Словакия е установено, че до 21% от мътилата могат да бъдат изоставени при твърде студено време и дебела снежна покривка през месец май. Температурата е важен фактор, определящ денонощната активност на глухаря през зимните месеци, като в най-студените утринни часове глухарите са неактивни, за да не губят много енергия.

Средногодишни и средномесечни валежи

Продължителното задържане на снежна покривка през пролетта има негативно влияние върху глухаря. Женските по-трудно намират храна и са по-силно уязвими от хищници при липса на достатъчно свободни от снега участъци от земната повърхност. В Шотландия е установена отрицателна зависимост между количеството на валежите през юни и продуктивността на глухаря. Вероятно силните ежедневни валежи в планините у нас през май и юни също имат негативно влияние върху популацията на вида.

Взаимоотношения с други видове

Отношение хищник жертва в слабо повлияни от човека територии;

Сред хищниците, нападащи глухаря или малките му са белката, лисицата, скитащите кучета, вълците, мечката, невестулката, дивата свиня и дивата котка. Като цяло, при естествени и непроменени от човека местообитания, хищниците не са сериозна заплаха за стабилността на популациите на глухаря.

Отношение хищник жертва в повлияни от човека територии – интензивни сечи, земеделие, туризъм и др.

Фрагментацията на местообитанията допринася за увеличаване на числеността на дребните и едрите растителноядни бозайници, което е предпоставка за увеличаване на числеността на хищниците- неприятели на глухаря. Редукцията на площта на горските фрагменти увеличава вероятността за намиране на глухарите от страна на хищни бозайници,както и затруднява формирането на нормална социална структура на токовищата.

Други ключови абиотични и биотични условия на предпочитаните местообитания

Условията на местообитанията, които могат да имат лимитиращо значение за разпространението на глухаря,могат да бъдат:

Недостатъчната хранителна база, предоставяна от местообитанието

Важни елементи от гнездовото местообитание на глухарите са наличието на мравуняци и на горски плодове /къпини,малини, ягоди и боровинки/ в горския подлес. Тези елементи на местообитанието са задължителни за осигуряване на нормалното изхранване на глухарите през топлата част на годината. За зимното местообитание е необходимо да има достатъчно големи клонести борови дървета. Птиците се хранят с техните иглички и почиват и нощуват по клоните им.

Липса на открити каменисти и песъчливи площи

Наличието на този фактор води до невъзможност на глухарите да намират достатъчно гастролити, необходими за храносмилането им. При дебел сняг птиците могат да имат проблем с достигането на земната повърхност, за да намират гастролити.

Неподходяща възраст на гората

Твърде гъстите и млади гори (под 60 г. възраст) не са подходящи за глухаря, особено през гнездовия период. Така например у нас видът избягва обширни райони, заети от млади иглолистни и други горски култури.