Местообитания

Местообитания на вида в световен мащаб

В Европа глухарят обитава главно планински райони между 1200 и 2000 м надм. в., но на места се среща и по-ниско. Структурата на гората е основният фактор, който определя доколко едно местообитание е подходящо за глухари. Типичното местообитание на вида представлява късни сукцесионни стадии на иглолистни съобщества, формирани както от ела, така и от смърч. В по-редки случаи, видът обитава смесени широколистно-иглолистни гори, като участващите листопадни дървесни видове най-често са бреза, трепетлика или бук. По изключение обитава и интродуцирани иглолистни дървета. Отделни популации в Южна Европа и Русия обитават и чисти широколистни гори: съобщества на дъб, на бук и смесени буково-дъбови гори.

Местообитания на вида в Родопите и България

У нас, глухарят обитава основно иглолистни гори: главно чисти и смесени съобщества на бял бор, но също така черен бор, бяла мура, смърч и черна мура. По-рядко се среща в смесени широколистно-иглолисти горски съобщества и по изключение – в чисти широколистни съобщества, главно на бук, а при горната граница на гората понякога навлиза и в зоната на клека.

Микроместообитания на вида по време на токуване

Местата за токуване обикновено са разположени в стари и просветлени гори, но понякога видът формира токовища и в млади гори.
При полеви проучвания е установено, че в Западни Родопи типично микроместообитание, което заема вида по време на токуване, са основно стари (>80 г.) иглолистни съобщества с участие на бял бор или смърч, както и смесени бял борово-смърчови. В отделни случаи токовищата са разположени и в смесени иглолистно-шириколистни съобщества –бялборово-букови, елово-букови, смърчово-букови и смърчово-елово-букови. Има данни за присъствие на глухари през размножителния период и в чисти букови съобщества. Обикновено токовищата са разположени на била и по-рядко по склонове, главно с източно, но също така и с югозападно, югоизточно или южно изложение. Ниският тревен етаж, в състава на който спада и черната боровинка, е представен на почти всички токовища и вероятно играе важна роля за успешното протичане на токуването.

Микроместообитания на вида при отглеждане на малките

След излюпване на малките, женските с люпилата си се придържат към местности с богата наземна растителност (папрати, боровинкови и др. храсти), която служи за прикритие при придвижвани и търсене на храна през периода, когато малките още не летят добре. Понякога кокошките с поотраснали малки в люпилото търсят храна в по-открити микроместообитания като заблатени горски местности и в зоната на клека.

Структури на ИАГ в Западни Родопи, в границите на които попадат местообитания на глухари

Площта на местообитанията е определена съгласно тествания хабитатен модел за разпространение на вида по Николов и др., 2010

Структура Площ в кв.м Площ в хектари
РДГ Благоевград 30950520,71 3095,052071
ДЛСДикчан 6519432,58 651,943258
ДГС Гърмен (Беслет) 23649551,14 2364,955114
ДГС Елешница 467409,0129 46,74090129
ДГС Места 3278,507027 0,327850703
ДГС Якоруда 310849,4719 31,08494719
РДГ Пазарджик 213107946,8 21310,79468
ДЛС Алабак 2744565,243 274,4565243
ДЛС Беглика 71237190,59 7123,719059
ДЛС Борово 32187546,13 3218,754613
ДЛС Ракитово 8615600,853 861,5600853
ДЛС Родопи 20772679,31 2077,267931
ДЛС Чепино 18060685,87 1806,068587
ДЛС Чехльово 2113102,644 211,3102644
ДЛС Широка поляна 16462660,14 1646,266014
ДЛС Юндола 3983995,495 398,3995495
ДГС Батак 17619009,67 1761,900967
ДГС Белово 8156,086997 0,8156087
ДГС Пещера 4516241,35 451,624135
ДГС Селище 14786513,41 1478,651341
РДГ Пловдив 18799470,91 1879,947091
ДЛС Кормисош 13020195,54 1302,019554
ДГС Пловдив 5779275,375 577,9275375
РДГ Смолян 84176271,7 1879,947091
ДЛС Извора 396232,6142 39,62326142
ДГС Борино 3071269,392 307,1269392
ДГС Девин 2860409,877 286,0409877
ДГС Доспат 625747,6327 62,57476327
ДГС Михалково 12561222,25 1256,122225
ДГС Мугла 5598,136313 0,559813631
ДГС Славейно 5306673,328 530,6673328
ДГС Смилян 2234680,274 223,4680274
ДГС Смолян 16939441,2 1693,94412
ДГС Триград 4195453,288 419,5453288
ДГС Хвойна 16749079,36 1674,907936
ДГС Чепеларе 9954425,139 995,4425139
ДГС Широка лъка 9276039,203 927,6039203
Общо 34703783 34703,7833