Ловуване. Влияние на пролетния лов.

Законният лов на глухари в България е концентриран в няколко ловни стопанства, ползването е устойчиво, като в по-голяма част от токовищата в страната не се ловува (поне не законно) и като цяло няма значително негативно въздействие върху вида.
Настоящият ловен сезон е от 15 април до 15 май (Приложение № 4 към чл. 54 на Закона за лова и опазване на дивеча). Пролетният лов е традиционен, атрактивен за ловен туризъм и сравнително по-успешен, но въпреки това има някои недостатъци. Изваждането на доминиращи мъжки в началото на размножителния период води до намаляване на генетичното разнообразие и нарушаване на социалната структура в токовищата. Това, в комбинация с безпокойството в резултат от честото влизане в токовищата при лов и наблюдение, води до намаляване на размножителния успех. Следователно изваждане на индивид в началото на размножаването причинява по-голяма загуба за популацията, отколкото, ако индивидът е изваден есента. При есенен лов част от ползваните птици ще са млади (тазгодишни) – група, в която зимната смъртност е най-висока и изваждането на които има най-малка вреда за популациите.
Същевременно ниските ловни квоти в момента не създават опасност за съществуването на вида, но за сметка на това формират значителен интерес горите да се управляват устойчиво и са ключова предпоставка за опазване на местообитанията на глухаря. Пролетният лов може да стане реална заплаха ако стане по-интензивен или ако се допусне повишаване на нормите за острел.

Бракониерство.

Незаконният лов на глухари в България е най-често по време на токуване и при лов на други видове дивеч.

Бракониерство по време на токуване

Незаконен лов по време на токуване се практикува най-често от хижари, горски работници и служители, както и от местни жители. Интерес към лова на глухари и в миналото и сега проявяват предимно заможни и власт имащи ловци, които са водени от местни жители (най-често без необходимите разрешителни).

Бракониерство по време на лов на други видове

Друг проблем е отстрела на случайно появили се глухари, включително и женски, по време на лов на дива свиня и хищници.