Законов статут

Видът е обект на лов (Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), Приложение 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5), като лова се практикува извън териториите на Националните паркове.
Под режим на опазване и регулирано ползване (Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), Приложение 4)
Вид, чиито местообитания са обект на опазване чрез защитени зони (ЗБР, Приложение 2)
Видът е категоризиран като „Застрашен” в Червена книга на България. Около половината от находищата са в защитени територии, като за бъдещото опазване на вида са препоръчват следните мерки:
1) Да се постави под пълна закрила;
2) Да се забранят лова и вноса на глухари с чуждоземен произход;
3) Да се включат в защитени природни територии незащитените находища;
4) Да започне изкуствено развъждане и възстановяване на вида в райони с унищожени популации (Боев и Николов, 2011).

Международно законодателство

Съгласно класификацията определяща степента на застрашеност на европейските видове птици (ETS) според „Птиците на Европа: Техния природозащитен статус” (BirdLife International, 2004) глухарят е включен в категорията „стабилен” вид. В тази категория са включени видове, чиято европейска популация не може да бъде причислена в нито една от категориите, описани по-горе, т.е.има благоприятен природозащитен статус;
Глухарът е включен в Приложение I на Директивата за птиците (Директива 209/4147/ЕО за защита на дивите птици) като вид, който е обект на специални природозащитни мерки по отношение на местообитания му, за да се осигури оцеляването и възпроизводството в района на разпространението му. Видът е включен в Приложение II2 на същата директива, където са включени видове, на които може да се ловува само в страните членки на директивата, благодарение на които те са обявени. Глухарът е поставен и в Приложение III/2 на Директива за птиците. В това приложение попадат видове, за които страните членки се задължават да приемат на тяхна територия мерки, осигуряващи съответни ограничения, в случай че птиците са законно убити, затворени или по друг начин законно придобити.
Глухарът е включен в Приложение III и Резолюция 6 (RES6) на Бернската конвенция (Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания).

Глухарът е оценен от IUCN със статус „най-малко застрашен“ (Leastconcern) в Световния Червен списък.