За нас

Природозащитно сдружение Биосфера работи за опазване на биологичното разнообразие в България, като осъществява проекти насочени към подобряване и подпомагане състоянието на редки и застрашени от изчезване животни и растения. Съдейства на държавни, обществени, научни, стопански и други организации, и граждани в работата им по опазване на природата на България.  Природозащитно сдружение Биосфера, чрез дейностите които осъществява допринася за устойчивото развитие на райони с високо биологично разнообразие, както и съдейства за развитието на екологичен туризъм, биологично земеделие и други природосъобразни форми на икономическо развитие на тези райони.
Природозащитно сдружение Биосфера е млада обществена организация създадена с нестопанска цел през 2006 година. За  четири години има успешно реализирани три проекта на територията на Източни Родопи -  за опазване биологичното разнообразие на рида Мъгленик, за прилагане на природосъобразно пашуване на местна порода животни – късорого родопско говедо и подпомагане развитието на екотуризма в региона, както и за изпълнение на дейности от Плана за действие за опазване на сухоземните костенурки в България на територията на Родопите.

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни и подпомага организации и институции и подкрепя участието на граждани и местни общности в управлението на природните ресурси и защитените територии и повишава осведомеността на обществото по проблемите на биоразнообразието.
БФБ е наследник на Българско-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието, изпълняване в периода 1994-2004 г. По програмата бяха изпълнени редица преки действия за опазване на биоразнообразието и бяха изготвени 13 Плана за управление на защитени територии (ЗТ), а в партньорство с други организации, БФБ разработи 12 Плана за действие за видове от Червения списък на IUCN (Международния съюз за защита на природата) и беше изготвена документацията за обявяването на три природни парка, 11 защитени територии и три нови Рамсарски места, както и подпомогнато създаването на 6 информационни и природозащитни центрове. Фондът за малки проекти подкрепи дейността на повече от 50 екологични организации в цялата страна. Осигурено бе институционално укрепване за няколко национални НПО, Националната служба за защита на природата и три регионални инспекции по околна среда и води към МОСВ.

През 2007 г. БФБ създаде четири клона в регионите, където работи най-активно – Странджа, Беласица, Източни Родопи и Калиакра. Днес БФБ работи в 4 основни направления: Защитени територии и видове, Зелен пояс и Натура 2000, Образователни и PR дейности, Кампании и коалиции. Фондацията е член на IUCN, CEEweb, Български донорски форум и Българска асоциация за алтернативен туризъм и Коалиция „За да остане природа в България”.

Този сайт е създаден в рамките на проект "Насърчаване на природосъобразно управление на горите, развитие на бизнес партньорства и устойчив лов за опазване и ефективно управление на глобално значимо биологично разнообразие в бореалните гори на Рило-Родопския масив", изпълняван от Природозащитно сдружение "Биосфера" в партньорство с Българска Фондация Биоразнообразие, ЛРД Девин и осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ГЕФ).